• sml logo sml sponsors
 • SML Contributiebeleid januari 2022

  1. Inleiding
   Volgens artikel 8, lid 1 van de SML-statuten zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarlijks zal worden vastgesteld op basis van het voorstel van het bestuur.

  2. Contributiebedragen
   SML kent vaste contributiebedragen per soort lid en leeftijdscategorie. De contributiebedragen zijn goedgekeurd op de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  3. Innen contributie via Nikki
   Alle leden geven bij aanmelding toestemming voor het innen van de contributie door Nikki. De inkomsten van de contributies van de leden van SML zijn van groot belang voor de financiële gezondheid van de vereniging. Het innen van deze contributie is door de jaren heen helaas steeds arbeidsintensiever en tijdrovender geworden. We hebben daarom het innen van contributies uitbesteedt aan Nikki om het proces verder te stroomlijnen en professionaliseren. Nikki is gespecialiseerd in dit proces.
   Ook het verzamelen van de getekende machtigingsformulieren van leden heeft veel tijd gekost. Dit is niet meer nodig in het nieuwe proces. Nikki zal voor de inning van de contributie een e-mail versturen met daarin een iDEAL-betaallink voor de betaling.

  4. Termijnbetaling
   De contributie voor het lopende seizoen moet in 1 termijn voldaan worden. Nikki zal bij aanvang van het seizoen deze termijn innen.
   Onze leden ontvangen een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.
   De administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

  5. Moment innen van de contributie
   De contributie zal geïnd worden bij aanvang van het seizoen. Leden die tijdens de eerste helft van het seizoen lid worden zullen de volledige contributie voor het gehele seizoen betalen. Leden die tijdens de winterstop of in de tweede helft van het seizoen lid worden betalen de helft van de contributie.

  6. Aanmaning
   Indien de leden de contributie niet betalen binnen de gestelde termijn aangegeven zal Nikki het, door deze organisatie ingerichte en met SML afgestemde proces, volgen om de contributie te innen. Onderdeel van dit proces is het frequent bellen van het lid om de betaling binnen te krijgen.

  7. Incassobureau
   Voldoet een lid niet aan zijn verplichtingen dan zal Nikki met SML overleggen en zal gezamenlijk bepaald worden wat de verdere stappen zijn. Hierbij staat de mogelijkheid open om de vordering via een incassobureau te innen. De hierbij komende kosten zullen voor rekening van het lid komen.

  8. Schorsing, royement en beroep
   Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangeven periode, dan kan SML over gaan tot een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct is uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Het lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. De ledenadministratie geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden.
   Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

  9. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft – overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de statuten - de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
   De belangrijkste reden daarvoor is dat SML in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur worden besloten om van deze regeling af te wijken.
   Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend schriftelijk voor 15 juni van het verenigingsjaar.

  10. Informatieverstrekking
   De ledenadministratie maakt in het clubblad periodiek melding van de behandelde zaken en opgelegde schorsingen.

   Bestuur SML, januari 2022