• sml logo sml sponsors
 • Het doel van deze informatie is om vooraf het indelingsproces binnen SML inzichtelijk en transparant te maken, zodat alle spelers en ouders weten welke procedure wordt gevolgd.. SML realiseert zich heel goed dat in een dergelijk proces nooit iedereen tevreden zal zijn met de uitkomst.

  Dit jaar is er een bijzondere indeling van de O19 als gevolg van KNVB-wijzigingen. De O18 komt in zijn geheel te vervallen waardoor de O19, zowel voor breedte als prestatieteams, komend seizoen uit twee geboortejaren zal bestaan (2006 en 2007).

  Volgend seizoen zijn deze teams aangemerkt als prestatieteam: JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1, JO19-1 en SML 1.

   

 • JO11 t/m JO19

  Inzicht vooraf  (tot en met de winterstop)
  De ontwikkeling van jeugdspelers wordt wekelijks gevolgd door de trainer(s)/coaches. Overkoepelend heeft de trainer van het hoogste team een beeld van alle spelers in zijn/haar leeftijdslaag. Tweemaal per jaar (in de winterstop en richting het einde van het seizoen) wordt de beoordeling van elke speler schriftelijk vastgelegd. Centraal worden de spelers besproken tussen de jeugdtrainers en Jeugdcoordinator van de leeftijdslaag. Alle spelers worden serieus genomen. Ook ambitie van spelers wordt hierin uitgevraagd en meegenomen. Bij spelers uit breedteteams wordt uitgevraagd of er vriendjes zijn bij wie een speler graag in het teams zou willen spelen (maximaal 2).

  Inzicht en ontwikkeling toetsen (maart 2024)
  Op basis van de beoordelingen in de winterstop en ambitie van spelers besluiten de jeugdtrainers iom de selectietrainer en de coördinator welke spelers ambitie en potentie hebben om op een hoger niveau te kunnen voetballen. Het is belangrijk om dit beeld onafhankelijk te toetsen. Dit toetsen vindt plaats in het voorjaar: 

  • Vanaf maart trainen deze spelers gedurende een aantal weken tenminste 1x per week mee met een hoger team. 
  • Tijdens deze trainingen wordt de potentie beoordeeld en getoetst door de trainer van dat hogere team. 
  • Daar waar mogelijk kijken onafhankelijke trainers (bv techniek-trainer, CIOS-begeleider of prestatieteam-trainer) mee.
  • De coordinator ontvangt hiervan een schriftelijke terugkoppeling.
  • Voor de prestatieteams wordt vastgesteld of en welke externe instroom aan de orde kan zijn.

  In- en uitstroom inventariseren en beoordelen (april 2024)
  Net als elke voetbalclub heeft SML elk seizoen te maken met in- en uitstroom. Nieuwe spelers melden zich, al dan niet met ambitie in het hooste team te spelen. Talentvolle SML jeugdspelers maken de overstap naar een jeugdopleiding van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s), of spelers die bij BVO’s afvallen willen terug naar de top van het amateurvoetbal. 

  • Nieuwe spelers worden door de coördinator ingeschat op sterkte (gebaseerd op speelsterkte huidige club/team).
  • Nieuwe externe spelers trainen in april een aantal weken mee met het beoogde team binnen SML (vergelijkbare sterkte).
  • Spelers die SML gaan verlaten worden zoveel als mogelijk geinventariseerd.
  • Ook hiervan ontvangt de coördinator een terugkoppeling.

   Bij externe instroom gelden voor prestatieteams de volgende uitgangspunten: 

  • Per leeftijdscategorie mogen maximaal 2 spelers per seizoen van buitenaf worden aangenomen.
  • Een oud-speler van SML die terugkomt van een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) of andere amateurclub mag altijd terugkomen en heeft geen invloed op de andere instroom.
  • Indien een speler van SML vertrekt naar een BVO mag deze één op één worden vervangen door een extra speler van buitenaf (dus bovenop de eerder genoemde 2).
  • Spelers van buitenaf moeten altijd direct een toegevoegde waarde hebben. Dat betekent dat zij substantieel beter moeten zijn dan een eigen SML speler of een specifieke plek in het elftal innemen. Dit wordt beoordeeld door de coördinatoren en Voetbalzaken in samenspraak met de prestatietrainers.
  • De broertjes- en zusjesregel (voorrang op de wachtlijst als een familielid al bij SML speelt) is niet van toepassing op prestatieteams.

  De indeling (mei 2024)

  De spelers die bij SML blijven en de spelers die extern instromen bij SML vormen de spelersgroep die voor het komende seizoen moet worden ingedeeld. Van elke speler is informatie bekend verkregen uit hierboven beschreven stappen.

  Op basis van deze informatie worden de teams in eerste concept ingedeeld (begin mei): 

  • De voorlopige prestatieteam(s) worden samengesteld door de selectietrainers i.s.m. de coordinator, met eventuele ondersteuning van Bestuurslid Voetbalzaken
  • De coördinator maakt samen met de trainers een eerste concept indeling voor de breedte-teams. De coördinatoren zijn hierin leidend.
  • Bij de breedteteams wordt bij de indeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens om met bepaalde vriendjes in een teams te spelen. Er kunnen geen garanties worden gegeven.
  • Deze voorlopige indeling wordt gedeeld met de trainers/coaches (onder embargo). Alle trainers/coaches krijgen dan maximaal twee weken om op de voorlopige indeling te reageren. 
  • De afvallers voor prestatieteams worden voor de bekendmaking ingelicht door de trainer van het prestatieteam. De coordinatoren zien daar op toe.

  Begin juni, ruim voor de deadline om te kunnen overschrijven naar een andere club, worden de definitieve teams gecommuniceerd naar de spelers en ouders. Deze communicatie vindt in principe plaats via de trainer/coach/leider van het lopende seizoen.

  Er zijn nog een aantal bijzonderheden

  • Vanaf de JO17 bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een zogenaamd vriendenteam. De coordinator bovenbouw bepaalt in overleg met de trainers uit de leeftijdslaag of het mogelijk is om een vriendenteam te formeren. Dit mag namelijk niet ten koste gaan van een passende indeling van de betreffend leeftijdslaag. Aanvraag voor vriendenteam moeten voor 15 april worden ingediend.
  • Door wijzigingen van de KNVB zal er volgend seizoen geen jo18-1 zijn. Dat betekent dat spelers van huidige JO17 én JO18 in aanmerking komen voor de JO19-1 van volgend seizoen. Daarom zullen in maart - naast het intern en extern meetrain-schema per leeftijdslaag - enkele gezamenlijke trainingen worden georganiseerd onder leiding van trainers vann huidige JO17-1 en JO18-1. Ook de nieuwe trainers van SML 1 zijn daarbij aanwezig.
  • Gedurende het seizoen geldt voor JO12 een extra indelingsproces. Na de winterstop start minimaal één team in de competitie van JO13 om op het hele veld te kunnen wennen. Hiervoor komen 14 of 15 spelers in aanmerking van de volledige leeftijdslaag JO12. In september en november worden alle spelers inJO12 beoordeeld tijdens gezamenlijke trainingen. Waarna de selectie plaatsvindt door selectietrainers i.s.m. de coördinator, met eventuele ondersteuning van bestuurslid Voetbalzaken. Uitgangspunt bij deze extra teamindeling is het aantal wisselingen in de teams zo laag mogelijk te houden
 • O8-O10

  Bij de 08 t/m 010 is er nog geen sprake van verschil tussen breedte en prestatie teams (1e teams). Omwille van speelplezier en een goede poule indeling door de KNVB wordt er wel rekening gehouden met niveau bij de eerste twee teams. Idealiter vindt de indeling zo plaats dat een 1e en 2e team op het zelfde niveau of maximaal 1 klasse verschil spelen. Bij de overige teams wordt ook een engiszins gelijkmatige sterkte beoogd, en zijn tevens sociale overwegingen van belang.

  Ontwikkeling en wensen inventariseren (maart 2024)
  De ontwikkeling van jeugdspelers wordt wekelijks gevolgd door de trainer(s)/coaches. Na de winterstop wordt de beoordeling van elke speler schriftelijk vastgelegd door een onafhankelijke trainer die niet gekoppeld zit aan de leeftijdslaag. Bij de spelers wordt uitgevraagd wat hun eventuele ambitie is en of er vriendjes zijn bij wie een speler graag in het teams zou willen spelen (maximaal 2).

  In- en uitstroom inventariseren en beoordelen (april 2024)
  Net als elke voetbalclub heeft SML elk seizoen te maken met in- en uitstroom. Nieuwe spelers melden zich, al dan niet met ambitie in het hoogste team te spelen.

  • Nieuwe spelers worden door de coördinator ingeschat op sterkte (gebaseerd op speelsterkte huidige club/team).
  • Nieuwe externe spelers trainen in april een aantal weken mee met het beoogde team binnen SML (vergelijkbare sterkte).
  • Bij spelers van buitenaf wordt gekeken naar niveau en waar plek is binnen (nieuw te vormen) teams.  Is een speler gelijkwaardig t.o.v. een SML speler dan gaat die plek naar een SML speler en wordt de nieuwe speler in het team eronder ingedeeld. Dit wordt beoordeeld door de coördinatoren en Voetbalzaken in samenspraak met de (onafhankelijke) trainers.
  • Spelers die SML gaan verlaten worden zoveel als mogelijk geïnventariseerd.

  De indeling (mei 2024)

  De spelers die bij SML blijven en de spelers die extern instromen bij SML vormen de spelersgroep die voor het komende seizoen moet worden ingedeeld. Van elke speler is informatie bekend, verkregen uit hierboven beschreven stappen.

  Op basis van deze informatie worden de teams in eerste concept ingedeeld (begin mei): 

  • De voorlopige teams worden samengesteld door de trainers i.s.m. de coördinator op basis van de beoordelingen van onafhankelijke trainers. De coördinator is hierin leidend met eventuele ondersteuning van Bestuurslid Voetbalzaken.
  • Bij de teamindeling wordt waar mogelijk is rekening gehouden met de wens om met bepaalde vriendjes in een teams te spelen. Er kunnen geen garanties worden gegeven.
  • Deze voorlopige indeling wordt gedeeld met de trainers/coaches (onder embargo). Alle trainers/coaches krijgen dan maximaal twee weken om op de voorlopige indeling te reageren. 
  • Meldt een externe speler zich na de voorlopige teamindeling dan wordt er gekeken waar plek is.

  Begin juni, ruim voor de deadline om te kunnen overschrijven naar een andere club, worden de definitieve teams gecommuniceerd naar de spelers en ouders. Deze communicatie vindt in principe plaats via de trainer/coach/leider van het lopende seizoen.